دومین جشنواره فیلم سلامت

سال مورد نظر را انتخاب کنید

فیلم های جشنواره

جوایز

جایزه اول بهترین فیلم سینمایی

برنده

جایزه دوم بهترین فیلم سینمایی

کاندید ها

جایزه سوم بهترین فیلم سینمایی

کاندید ها

دیپلم افتخار بهترین فیلم

جایزه ویژه هیئت داوران

جایزه دوم بهترین فیلم مستند

جایزه سوم بهترین فیلم مستند

جایزه دوم بهترین فیلم دانشجویی

جایزه سوم بهترین فیلم دانشجویی

جایزه اول بهترین برنامه تلویزیونی

جایزه دوم بهترین برنامه تلویزیونی

جایزه سوم بهترین برنامه تلویزیونی

جایزه ویژه هیئت داوران برای برنامه‌های تلویزیونی

کاندید ها

جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن اهداء عضو

جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن امداد سرطان

جایزه بهترین فیلم از نگاه انجمن اخلاق پزشکی

جایزه بهترین فیلم دانشجویی