یازدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی

دبیر جشنواره: جعفر گودرزی
در این دوره از جشن منتقدان برای جمشید هاشم‌پور، گوهر خیراندیش، جمال امید و فرید مصطفوی مصطفوی بزرگداشتی برگزار شد.و همچنین نکوداشتی از علی معلم که در چند دوره ریاست این انجمن را بر عهده داشت برپا شد.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

جوایز

بزرگداشت

تقدیر شده

کاندید ها