تاریخ اکران: 1370/06/20

استوار «یار احمدی مطلق»(خسرو شکیبایی) ماموریت دارد که تعدادی قوش را به سازمان محیط زیست تحویل بدهد اما در راه توسط عده ای سارق غافلگیر می‌شود. هم زمان او متوجه می شود که اسلحه ی کمری خود را در مسافرخانه جا گذاشته است. این موضوع وضع او را وخیم تر می کند. او برای پیدا کردن سارقین از دوستش«ناخدا مرزوق»(محمدعلی کشاورز) که سال ها پیش زندانی او بوده کمک می گیرد.

استوار «یار احمدی مطلق»(خسرو شکیبایی) ماموریت دارد که تعدادی قوش را به سازمان محیط زیست تحویل بدهد اما در راه توسط عده ای سارق غافلگیر می‌شود. هم زمان او متوجه می شود که اسلحه ی کمری خود را در مسافرخانه جا گذاشته است. این موضوع وضع او را وخیم تر می کند. او برای پیدا کردن سارقین از دوستش«ناخدا مرزوق»(محمدعلی کشاورز) که سال ها پیش زندانی او بوده کمک می گیرد.

سایر اطلاعات فیلم جستجو در جزیره

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

استوار «یار احمدی مطلق»(خسرو شکیبایی) ماموریت دارد که تعدادی قوش را به سازمان محیط زیست تحویل بدهد اما در راه توسط عده ای سارق غافلگیر می‌شود. هم زمان او متوجه می شود که اسلحه ی کمری خود را در مسافرخانه جا گذاشته است. این موضوع وضع او را وخیم تر می کند. او برای پیدا کردن سارقین از دوستش«ناخدا مرزوق»(محمدعلی کشاورز) که سال ها پیش زندانی او بوده کمک می گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جستجو در جزیره

آخرین مشارکت های کاربران