تاریخ اکران: 1355/05/27
کارگردان: محمدرضا فاضلی

پس از آمدن ذوالفقار از سفر، «حیدر»(حسین گیل) در حمایت از او رودرروی دارودسته ی «فرهاد»(فرهاد حمیدی) می ایستد و در این درگیری به زندان می‌افتد. حیدر نامزد خود «مریم»(هاله) را به دست ذوالفقار می‌سپارد. فرهاد با بهره گیری از این موضوع درصدد ازدواج با مریم بر می آید اما ذوالفقار علی‌رغم میلش به خواهر حیدر«زینت»(افروز) مجبور به ازدواج با مریم می شود. حیدر با وساطتت دوستش «اسماعیل»(مهدی فخیم زاده) از زندان آزاد می‌شود و برای انتقام نزد ذوالفقار می رود. این‌بار فرهاد زینت را خواستگاری می‌کند و درست در آستانه‌ی ازدواج مریم تمام ماجرا را برای زینت تعریف می‌کند. فرهاد از بیم انتقام ذوالفقار زینت را دزدیده و به تهران فرار می‌کنند. حیدر و اسماعیل از یک سو و ذوالفقار از سویی دیگر برای انتقام به راه می‌افتند. چه سرنوشتی در انتظار آن‌هاست؟

پس از آمدن ذوالفقار از سفر، «حیدر»(حسین گیل) در حمایت از او رودرروی دارودسته ی «فرهاد»(فرهاد حمیدی) می ایستد و در این درگیری به زندان می‌افتد. حیدر نامزد خود «مریم»(هاله) را به دست ذوالفقار می‌سپارد. فرهاد با بهره گیری از این موضوع درصدد ازدواج با مریم بر می آید اما ذوالفقار علی‌رغم میلش به خواهر حیدر«زینت»(افروز) مجبور به ازدواج با مریم می شود. حیدر با وساطتت دوستش «اسماعیل»(مهدی فخیم زاده) از زندان آزاد می‌شود و برای انتقام نزد ذوالفقار می رود. این‌بار فرهاد زینت را خواستگاری می‌کند و درست در آستانه‌ی ازدواج مریم تمام ماجرا را برای زینت تعریف می‌کند. فرهاد از بیم انتقام ذوالفقار زینت را دزدیده و به تهران فرار می‌کنند. حیدر و اسماعیل از یک سو و ذوالفقار از سویی دیگر برای انتقام به راه می‌افتند. چه سرنوشتی در انتظار آن‌هاست؟

سایر اطلاعات فیلم پیش‌کسوت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

111 دقیقه

داستان

پس از آمدن ذوالفقار از سفر، «حیدر»(حسین گیل) در حمایت از او رودرروی دارودسته ی «فرهاد»(فرهاد حمیدی) می ایستد و در این درگیری به زندان می‌افتد. حیدر نامزد خود «مریم»(هاله) را به دست ذوالفقار می‌سپارد. فرهاد با بهره گیری از این موضوع درصدد ازدواج با مریم بر می آید اما ذوالفقار علی‌رغم میلش به خواهر حیدر«زینت»(افروز) مجبور به ازدواج با مریم می شود. حیدر با وساطتت دوستش «اسماعیل»(مهدی فخیم زاده) از زندان آزاد می‌شود و برای انتقام نزد ذوالفقار می رود. این‌بار فرهاد زینت را خواستگاری می‌کند و درست در آستانه‌ی ازدواج مریم تمام ماجرا را برای زینت تعریف می‌کند. فرهاد از بیم انتقام ذوالفقار زینت را دزدیده و به تهران فرار می‌کنند. حیدر و اسماعیل از یک سو و ذوالفقار از سویی دیگر برای انتقام به راه می‌افتند. چه سرنوشتی در انتظار آن‌هاست؟

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پیش‌کسوت