صیادی به نام «داود»(فرامرز قریبیان) پس از کشتن برادرش به شهر می‌گریزد. او در مسافرخانه‌ی «اکبرآقا»(جعفر والی) ساکن می‌شود. هم‌اتاقی او «عبدول»(بهمن مفید) جوانی است که مرتکب قتل غیرعمد شده است. اکبر آقا با اطلاع از وضع آن دو آن ها را ترغیب می‌کند که اموال یک عتیقه‌فروش را بربایند. پس از دزدی اکبر از دادن سهم آن ها امتناع می‌کند. داود از یک‌سو تحت تعقیب پلیس و از سویی تحت تعقیب برادرش«موسی»(حمید طاعتی) قرار می‌گیرد. او باید تصمیمی برای سرنوشت خود بگیرد.

صیادی به نام «داود»(فرامرز قریبیان) پس از کشتن برادرش به شهر می‌گریزد. او در مسافرخانه‌ی «اکبرآقا»(جعفر والی) ساکن می‌شود. هم‌اتاقی او «عبدول»(بهمن مفید) جوانی است که مرتکب قتل غیرعمد شده است. اکبر آقا با اطلاع از وضع آن دو آن ها را ترغیب می‌کند که اموال یک عتیقه‌فروش را بربایند. پس از دزدی اکبر از دادن سهم آن ها امتناع می‌کند. داود از یک‌سو تحت تعقیب پلیس و از سویی تحت تعقیب برادرش«موسی»(حمید طاعتی) قرار می‌گیرد. او باید تصمیمی برای سرنوشت خود بگیرد.

سایر اطلاعات فیلم هجرت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

داستان

صیادی به نام «داود»(فرامرز قریبیان) پس از کشتن برادرش به شهر می‌گریزد. او در مسافرخانه‌ی «اکبرآقا»(جعفر والی) ساکن می‌شود. هم‌اتاقی او «عبدول»(بهمن مفید) جوانی است که مرتکب قتل غیرعمد شده است. اکبر آقا با اطلاع از وضع آن دو آن ها را ترغیب می‌کند که اموال یک عتیقه‌فروش را بربایند. پس از دزدی اکبر از دادن سهم آن ها امتناع می‌کند. داود از یک‌سو تحت تعقیب پلیس و از سویی تحت تعقیب برادرش«موسی»(حمید طاعتی) قرار می‌گیرد. او باید تصمیمی برای سرنوشت خود بگیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل هجرت