بازپرس«احسانی‌فر» با ترفندی یک پرونده‌ی قتل را تبدیل به خودکشی می کند. او بابت موفقیت در این پرونده ترفیع می گیرد و برایش جشنی برپا می شود اما در مراسم جوانی همه چیز را آشکار می‌کند. شرایط بدی برای او پیش می آید. شرایطی که مسیر زندگی‌اش را دگرگون می‌سازد.

بازپرس«احسانی‌فر» با ترفندی یک پرونده‌ی قتل را تبدیل به خودکشی می کند. او بابت موفقیت در این پرونده ترفیع می گیرد و برایش جشنی برپا می شود اما در مراسم جوانی همه چیز را آشکار می‌کند. شرایط بدی برای او پیش می آید. شرایطی که مسیر زندگی‌اش را دگرگون می‌سازد.

سایر اطلاعات فیلم شب مکافات

اطلاعات تکمیلی
داستان

بازپرس«احسانی‌فر» با ترفندی یک پرونده‌ی قتل را تبدیل به خودکشی می کند. او بابت موفقیت در این پرونده ترفیع می گیرد و برایش جشنی برپا می شود اما در مراسم جوانی همه چیز را آشکار می‌کند. شرایط بدی برای او پیش می آید. شرایطی که مسیر زندگی‌اش را دگرگون می‌سازد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شب مکافات