آگوست (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین

ویلیام سرباز آمریکایی از موقعیتی سخت در زندان ابوغریب به کمپ موقت نظامیان آمریکایی در بیابان‌های عراق منتقل می‌شود. او دیدبان کریس، اسنایپر است و این موقعیت را آسان‌تر از شرایط گذشته می‌داند. اما از نظر کریس کار اسنایپر سخت‌تر از کار بازجوست چرا که بدون بازجویی باید قضاوت کند.

ویلیام سرباز آمریکایی از موقعیتی سخت در زندان ابوغریب به کمپ موقت نظامیان آمریکایی در بیابان‌های عراق منتقل می‌شود. او دیدبان کریس، اسنایپر است و این موقعیت را آسان‌تر از شرایط گذشته می‌داند. اما از نظر کریس کار اسنایپر سخت‌تر از کار بازجوست چرا که بدون بازجویی باید قضاوت کند.

سایر اطلاعات فیلم آگوست

داستان

ویلیام سرباز آمریکایی از موقعیتی سخت در زندان ابوغریب به کمپ موقت نظامیان آمریکایی در بیابان‌های عراق منتقل می‌شود. او دیدبان کریس، اسنایپر است و این موقعیت را آسان‌تر از شرایط گذشته می‌داند. اما از نظر کریس کار اسنایپر سخت‌تر از کار بازجوست چرا که بدون بازجویی باید قضاوت کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آگوست