بروا (آماده اکران)

Belive

  • فیلم سینمایی
83 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: پرنیا کاظمی‌پور

»بـروا « داسـتان تلاش و پشـتکار بهمـن پسـربچه ای روسـتاییاسـت کـه تـرس از آب و شـنا کـردن دارد، او امسـال بـه دلیـل مشـکلی کـه بـرای مدرسـه شـان پیـش آمـده، بایـد هـر روز بـه آب بزنـد و از رودخانـه عبـور کنـد و بـه مدرسـه ده بـالا بـرود، او بـرای حـل مشـکل مدرسـه بـه کمـک پیـر بابـای مهربـان مدرسـه، میشـتابد و در ایـن راسـتا درگیـر ماجراهایـی میشـود. او هرگـز دسـت از تلاش و کوشـش بـر نمـیدارد.

»بـروا « داسـتان تلاش و پشـتکار بهمـن پسـربچه ای روسـتاییاسـت کـه تـرس از آب و شـنا کـردن دارد، او امسـال بـه دلیـل مشـکلی کـه بـرای مدرسـه شـان پیـش آمـده، بایـد هـر روز بـه آب بزنـد و از رودخانـه عبـور کنـد و بـه مدرسـه ده بـالا بـرود، او بـرای حـل مشـکل مدرسـه بـه کمـک پیـر بابـای مهربـان مدرسـه، میشـتابد و در ایـن راسـتا درگیـر ماجراهایـی میشـود. او هرگـز دسـت از تلاش و کوشـش بـر نمـیدارد.

جوایز فیلم سینمایی بروا | Belive
جوایز فیلم سینمایی بروا | Belive
جوایز فیلم سینمایی بروا | Belive
فیلم سینمایی بروا | Belive در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم بروا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

83 دقیقه

داستان

»بـروا « داسـتان تلاش و پشـتکار بهمـن پسـربچه ای روسـتاییاسـت کـه تـرس از آب و شـنا کـردن دارد، او امسـال بـه دلیـل مشـکلی کـه بـرای مدرسـه شـان پیـش آمـده، بایـد هـر روز بـه آب بزنـد و از رودخانـه عبـور کنـد و بـه مدرسـه ده بـالا بـرود، او بـرای حـل مشـکل مدرسـه بـه کمـک پیـر بابـای مهربـان مدرسـه، میشـتابد و در ایـن راسـتا درگیـر ماجراهایـی میشـود. او هرگـز دسـت از تلاش و کوشـش بـر نمـیدارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی بروا | Belive