عینک (آماده اکران)

Glasses

  • فیلم سینمایی
75 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: رضا آقایی

پنجشــنبه آخــر ســال اســت و ســارا عینــک مــادر بــزرگ را میشــکند. ســعید تصمیــم میگیــرد عینــک را تعمیــر کنــد. در ایــن مســیر بــا امــان، پســر افغــان، آشــنا میشــود.

پنجشــنبه آخــر ســال اســت و ســارا عینــک مــادر بــزرگ را میشــکند. ســعید تصمیــم میگیــرد عینــک را تعمیــر کنــد. در ایــن مســیر بــا امــان، پســر افغــان، آشــنا میشــود.

جوایز فیلم سینمایی عینک | Glasses
جوایز فیلم سینمایی عینک | Glasses
جوایز فیلم سینمایی عینک | Glasses
فیلم سینمایی عینک | Glasses در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم عینک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

75 دقیقه

داستان

پنجشــنبه آخــر ســال اســت و ســارا عینــک مــادر بــزرگ را میشــکند. ســعید تصمیــم میگیــرد عینــک را تعمیــر کنــد. در ایــن مســیر بــا امــان، پســر افغــان، آشــنا میشــود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی عینک | Glasses