راز نرگس (آماده اکران)

  • فیلم سینمایی
87 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: مهدی قاسمی

روایــت زندگــی دو کــودک در یــک جامعــه کــه بــه دلیــل مشــکل مالــی سـعی میکننـد بـا کمـک همدیگـر بـرای خریـد خانـه بـه یـاری خانـواده بیاینــد، کــه در ایــن بیــن پدربــزرگ بــا بهرهمنــدی از قــرآن آنهــا را بــا مفاهیمــی از جملــه »برکــت« آشــنا میکنــد.

روایــت زندگــی دو کــودک در یــک جامعــه کــه بــه دلیــل مشــکل مالــی سـعی میکننـد بـا کمـک همدیگـر بـرای خریـد خانـه بـه یـاری خانـواده بیاینــد، کــه در ایــن بیــن پدربــزرگ بــا بهرهمنــدی از قــرآن آنهــا را بــا مفاهیمــی از جملــه »برکــت« آشــنا میکنــد.

جوایز فیلم سینمایی راز نرگس
جوایز فیلم سینمایی راز نرگس
جوایز فیلم سینمایی راز نرگس
فیلم سینمایی راز نرگس در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم راز نرگس

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

روایــت زندگــی دو کــودک در یــک جامعــه کــه بــه دلیــل مشــکل مالــی سـعی میکننـد بـا کمـک همدیگـر بـرای خریـد خانـه بـه یـاری خانـواده بیاینــد، کــه در ایــن بیــن پدربــزرگ بــا بهرهمنــدی از قــرآن آنهــا را بــا مفاهیمــی از جملــه »برکــت« آشــنا میکنــد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی راز نرگس