�������� �������� ����آثار ژانر ���������� ��������������