�������� �������� ����آثار ژانر ���������������������������������������������������������������������������������������������������