���������� �������� ����آثار ژانر ���������� ��������������