بیوگرافی کامل شعبان شهری

متن کامل بیوگرافی شعبان شهری

«شعبان شهری» در آثاری همچون «گناه مادر»، «پدر که ناخلف افتد»، «پهلوان در قرن اتم»، «رنگین کمان»، «قلاب»، «آیینه زمان»، «آفتاب مهتاب»، «بهرام شیردل»، «ضربت»، «مادر فداکار»، «مرد میدان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شعبان شهری

«شعبان شهری» در آثاری همچون «گناه مادر»، «پدر که ناخلف افتد»، «پهلوان در قرن اتم»، «رنگین کمان»، «قلاب»، «آیینه زمان»، «آفتاب مهتاب»، «بهرام شیردل»، «ضربت»، «مادر فداکار»، «مرد میدان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شعبان شهری