بیوگرافی کامل یدی

متن کامل بیوگرافی یدی

« یدی» در آثاری همچون «تکیه بر باد»، «نان و نمک»، «جمعه»، «تنها حامی»، «سه نفر روی خط»، «کینه»، «کندو»، «دو آقای باشخصیت»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «تنگسیر»، «فرشته نجات»، «طغرل»، «پدر که ناخلف افتد»، «دشنه»، «رضا چلچله»، «کمینگاه شیطان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یدی

« یدی» در آثاری همچون «تکیه بر باد»، «نان و نمک»، «جمعه»، «تنها حامی»، «سه نفر روی خط»، «کینه»، «کندو»، «دو آقای باشخصیت»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «تنگسیر»، «فرشته نجات»، «طغرل»، «پدر که ناخلف افتد»، «دشنه»، «رضا چلچله»، «کمینگاه شیطان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یدی