بیوگرافی کامل یدی

متن کامل بیوگرافی یدی

« یدی» در آثاری همچون «تکیه بر باد»، «جمعه»، «نان و نمک»، «تنها حامی»، «سه نفر روی خط»، «کینه»، «کندو»، «دو آقای باشخصیت»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «تنگسیر»، «طغرل»، «پدر که ناخلف افتد»، «دشنه»، «فرشته نجات»، «رضا چلچله»، «کمینگاه شیطان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یدی

« یدی» در آثاری همچون «تکیه بر باد»، «جمعه»، «نان و نمک»، «تنها حامی»، «سه نفر روی خط»، «کینه»، «کندو»، «دو آقای باشخصیت»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «تنگسیر»، «طغرل»، «پدر که ناخلف افتد»، «دشنه»، «فرشته نجات»، «رضا چلچله»، «کمینگاه شیطان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یدی