تاریخ اکران: 1373/01/01

پس از دستگیری سران حزب توده « ایرج» که کارگر حزب توده بوده به قصد فرار به شوروی پناه می برد. اما در آن جا دستگیر شده ، و یکی از رفقای قدیم او «رضا» که در خدمت مامورین شوروی است به کمک او می شتابد. رضا از ایرج می خواهد که درازای این آزادی برای او بر ضد شوروی جاسوسی کند ، اما این ماجرا نیز طولی نمی کشد و ایرج به سیبری تبعید می شود . او پس از فرار از زندان «کا.گ.ب» ، با کمک یک «نگهبان ارمنی» و رفیقش «تیگران» برای بازگشت به ایران به سمت مرز می آید. رضا که در تعقیب ایرج بوده رد آن ها را پیدا می کند ودر نزدیکی های مرز با آن ها درگیر می شود. ایرج و تیگران نیمه جان و زخمی و خاک ایران در نزدیک آن ها.

پس از دستگیری سران حزب توده « ایرج» که کارگر حزب توده بوده به قصد فرار به شوروی پناه می برد. اما در آن جا دستگیر شده ، و یکی از رفقای قدیم او «رضا» که در خدمت مامورین شوروی است به کمک او می شتابد. رضا از ایرج می خواهد که درازای این آزادی برای او بر ضد شوروی جاسوسی کند ، اما این ماجرا نیز طولی نمی کشد و ایرج به سیبری تبعید می شود . او پس از فرار از زندان «کا.گ.ب» ، با کمک یک «نگهبان ارمنی» و رفیقش «تیگران» برای بازگشت به ایران به سمت مرز می آید. رضا که در تعقیب ایرج بوده رد آن ها را پیدا می کند ودر نزدیکی های مرز با آن ها درگیر می شود. ایرج و تیگران نیمه جان و زخمی و خاک ایران در نزدیک آن ها.

جوایز تاواریش(رفیق)
جوایز تاواریش(رفیق)
جوایز تاواریش(رفیق)
تاواریش(رفیق) در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم تاواریش(رفیق)

حاشیه ها
  • تاواریش درلغت به معنای دوست و رفیق است.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

پس از دستگیری سران حزب توده « ایرج» که کارگر حزب توده بوده به قصد فرار به شوروی پناه می برد. اما در آن جا دستگیر شده ، و یکی از رفقای قدیم او «رضا» که در خدمت مامورین شوروی است به کمک او می شتابد. رضا از ایرج می خواهد که درازای این آزادی برای او بر ضد شوروی جاسوسی کند ، اما این ماجرا نیز طولی نمی کشد و ایرج به سیبری تبعید می شود . او پس از فرار از زندان «کا.گ.ب» ، با کمک یک «نگهبان ارمنی» و رفیقش «تیگران» برای بازگشت به ایران به سمت مرز می آید. رضا که در تعقیب ایرج بوده رد آن ها را پیدا می کند ودر نزدیکی های مرز با آن ها درگیر می شود. ایرج و تیگران نیمه جان و زخمی و خاک ایران در نزدیک آن ها.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تاواریش(رفیق)

آخرین مشارکت های کاربران