در میان امواج (آماده اکران)

  • فیلم سینمایی
90 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: هادی شریعتی

داوود و ترانـه علاقـه زیـادی بـه دیـدن تلویزیـون دارنـد.ترانـه هـر شـب تـا دیروقت سـریالهای تركی میبیند و داوود هم عاشـق فیلمهای ترسـناك اسـت.دخترشـان ترنـج بـه مـرور دچـار ترس و توهم میشـود. ابتـدا داوود و ترانـه مسـئله را جـدی نمیگیرنـد، امـا بـه اصـرار مدیـر مهدكـودك ترنـج ناچـار میشـوند بـه روانشـناس مراجعـه كننـد

داوود و ترانـه علاقـه زیـادی بـه دیـدن تلویزیـون دارنـد.ترانـه هـر شـب تـا دیروقت سـریالهای تركی میبیند و داوود هم عاشـق فیلمهای ترسـناك اسـت.دخترشـان ترنـج بـه مـرور دچـار ترس و توهم میشـود. ابتـدا داوود و ترانـه مسـئله را جـدی نمیگیرنـد، امـا بـه اصـرار مدیـر مهدكـودك ترنـج ناچـار میشـوند بـه روانشـناس مراجعـه كننـد

جوایز فیلم سینمایی در میان امواج
جوایز فیلم سینمایی در میان امواج
جوایز فیلم سینمایی در میان امواج
فیلم سینمایی در میان امواج در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم در میان امواج

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

داوود و ترانـه علاقـه زیـادی بـه دیـدن تلویزیـون دارنـد.ترانـه هـر شـب تـا دیروقت سـریالهای تركی میبیند و داوود هم عاشـق فیلمهای ترسـناك اسـت.دخترشـان ترنـج بـه مـرور دچـار ترس و توهم میشـود. ابتـدا داوود و ترانـه مسـئله را جـدی نمیگیرنـد، امـا بـه اصـرار مدیـر مهدكـودك ترنـج ناچـار میشـوند بـه روانشـناس مراجعـه كننـد

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی در میان امواج

اخبار مرتبط فیلم سینمایی در میان امواج

آخرین مشارکت های کاربران