بیوگرافی کامل حسن رشیدقامت

متن کامل بیوگرافی حسن رشیدقامت

«حسن رشیدقامت» در آثاری همچون «بدرود بغداد»، «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین»، «آوازهای سرزمین مادری ام»، «چوری»، «عقل سرخ»، «زمانی برای مستی اسب‌ها» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن رشیدقامت

«حسن رشیدقامت» در آثاری همچون «بدرود بغداد»، «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین»، «آوازهای سرزمین مادری ام»، «چوری»، «عقل سرخ»، «زمانی برای مستی اسب‌ها» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1379
7.0
1378
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن رشیدقامت

آخرین مشارکت های کاربران