زیر صفر مرزی (1398)

، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
تاریخ اکران: 1398/07/02
کارگردان: مهدی افشارنیک

این مستند روایت ناپدید شدن ســرداری در روزهــای آخــر جنــگ در ســرزمینی غریــب است که حرف‎هــا و شــایعات بســیاری را موجب می‎شود. شــایعاتی کــه بــه ســقوط جزیــره مجنــون مربــوط اســت…. و حــالا پــس از ســال ها آن حرف هــا،آن ســرزمین و آن ســردار

این مستند روایت ناپدید شدن ســرداری در روزهــای آخــر جنــگ در ســرزمینی غریــب است که حرف‎هــا و شــایعات بســیاری را موجب می‎شود. شــایعاتی کــه بــه ســقوط جزیــره مجنــون مربــوط اســت…. و حــالا پــس از ســال ها آن حرف هــا،آن ســرزمین و آن ســردار

سایر اطلاعات فیلم زیر صفر مرزی

اطلاعات تکمیلی
داستان

این مستند روایت ناپدید شدن ســرداری در روزهــای آخــر جنــگ در ســرزمینی غریــب است که حرف‎هــا و شــایعات بســیاری را موجب می‎شود. شــایعاتی کــه بــه ســقوط جزیــره مجنــون مربــوط اســت…. و حــالا پــس از ســال ها آن حرف هــا،آن ســرزمین و آن ســردار

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند کوتاه زیر صفر مرزی

آخرین مشارکت های کاربران