لیلاج (1345)

تاریخ اکران: 1345/11/26
کارگردان: ایرج قادری

«لیلاج»(تورج قادری) با مرگ پدر دائم الخمرش به سمت قماربازی و جیب بری کشیده می شود. سال ها بعد او با دختری به نام«پروانه»(آذر حکمت شعار) آشنا می شود. او و نامادریش (شهلا ریاحی) لیلاج را از قمار منع مي کنند. لیلاج همچنان ادامه می دهد تا جایی که پروانه او را طرد می کند. اما نامادری پروانه با دیدن عکسی از کودکی لیلاج و پدرش پی به رازی درباره ی او مي برد. فاش شدن این راز همه ی آن ها در مسیر دیگری قرار می دهد.

«لیلاج»(تورج قادری) با مرگ پدر دائم الخمرش به سمت قماربازی و جیب بری کشیده می شود. سال ها بعد او با دختری به نام«پروانه»(آذر حکمت شعار) آشنا می شود. او و نامادریش (شهلا ریاحی) لیلاج را از قمار منع مي کنند. لیلاج همچنان ادامه می دهد تا جایی که پروانه او را طرد می کند. اما نامادری پروانه با دیدن عکسی از کودکی لیلاج و پدرش پی به رازی درباره ی او مي برد. فاش شدن این راز همه ی آن ها در مسیر دیگری قرار می دهد.

سایر اطلاعات فیلم لیلاج

اطلاعات تکمیلی
داستان

«لیلاج»(تورج قادری) با مرگ پدر دائم الخمرش به سمت قماربازی و جیب بری کشیده می شود. سال ها بعد او با دختری به نام«پروانه»(آذر حکمت شعار) آشنا می شود. او و نامادریش (شهلا ریاحی) لیلاج را از قمار منع مي کنند. لیلاج همچنان ادامه می دهد تا جایی که پروانه او را طرد می کند. اما نامادری پروانه با دیدن عکسی از کودکی لیلاج و پدرش پی به رازی درباره ی او مي برد. فاش شدن این راز همه ی آن ها در مسیر دیگری قرار می دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل لیلاج