تاریخ اکران: 1368/07/12

«احمد» با کمک «امیر» ماموریت دارد تا مسببان مسموم کردن آب آشامیدنی مناطق جنگی کردستان را دستگیر کند. در جست‌و جو برای یافتن عاملین این کار احمد به امیر مشکوک می‌شود.

«احمد» با کمک «امیر» ماموریت دارد تا مسببان مسموم کردن آب آشامیدنی مناطق جنگی کردستان را دستگیر کند. در جست‌و جو برای یافتن عاملین این کار احمد به امیر مشکوک می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم صخره سبز

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

«احمد» با کمک «امیر» ماموریت دارد تا مسببان مسموم کردن آب آشامیدنی مناطق جنگی کردستان را دستگیر کند. در جست‌و جو برای یافتن عاملین این کار احمد به امیر مشکوک می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صخره سبز