نهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی

دبیر جشنواره: کیوان کثیریان
سال مورد نظر را انتخاب کنید

کاندید ها

جوایز

تندیس بهترین کارگردانی

تندیس بهترین فیلمنامه

تندیس بهترین نقش اول مرد

تندیس بهترین نقش اول زن

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن

تندیس بهترین فیلمبرداری

تندیس بهترین موسیقی فیلم

جایزه خلاقیت و استعداد درخشان