بیوگرافی کامل منصور خاکی

متن کامل بیوگرافی منصور خاکی

«منصور خاکی» در آثاری همچون «تنها»، «پرچم های قلعه کاوه»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «مریم مقدس»، «لوکوموتیوران»، «دلباخته»، «مجروح جنگی»، «خفاش»، «فرار از جهنم»، «طوفان شن»، «سکوت کوهستان»، «دل و دشنه»، «مروارید سیاه»، «یاران»، «افعی»، «دل نمک»، «شب شکن»، «زخمه»، «کوسه جنوب»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «اضطراب»، «شب غریبان»، «مرگ در باران»، «جعفرجنی و محبوبه‌اش»، «بوسه بر لب‌های خونین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منصور خاکی

«منصور خاکی» در آثاری همچون «تنها»، «پرچم های قلعه کاوه»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «مریم مقدس»، «لوکوموتیوران»، «دلباخته»، «مجروح جنگی»، «خفاش»، «فرار از جهنم»، «طوفان شن»، «سکوت کوهستان»، «دل و دشنه»، «مروارید سیاه»، «یاران»، «افعی»، «دل نمک»، «شب شکن»، «زخمه»، «کوسه جنوب»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «اضطراب»، «شب غریبان»، «مرگ در باران»، «جعفرجنی و محبوبه‌اش»، «بوسه بر لب‌های خونین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصور خاکی